ផ្ទះមេគង្គចូលរួមជំរុញ និងលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការអាន

            វិស័យអប់រំគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិមួយឲ្យមានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័ស និងមាននិរន្តរភាព ហើយការបង្កើតទម្លាប់នៃការអាន...

តើ “ផ្ទះល្វែងមេគង្គ”មានអ្វីពិសេសខុសពី “ផ្ទះល្វែងធម្មតា”?

ការទិញផ្ទះ ឬសង់ផ្ទះគឺខុសពីការទិញរបស់របរផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះមានការគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងលើចំណុចជាច្រើនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត ព្រោះថាមនុស្សភាគច្រើនមានឱកាសទិញ ឬសង់ផ្ទះថ្មីបានតែ១ដង ឬពីរដងប៉ុណ្ណោះក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ តម្លៃ គុណភាព ភាពស្រស់ស្អាត...

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតប្រជែង

១)​ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែង ការប្រកួតប្រជែងគំនូរនេះ ត្រូវបានរៀបចំ​ឡើង ​ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់បេក្ខជន ដែលមានទេពកោសល្យខាងគំនូរ បានបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់សារណៈជន។ ក) ប្រធានបទ៖ ទេពកោសល្យខ្ញុំ ខ) លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម៖...

FEATURE: CAUSEARTIST

Mekong Homes feature article in Causeartist August 2018: https://www.causeartist.com/mekong-homes-social-enterprise-rural-communities-affordable-housing/ Causeartist is a Social Enterprise Platform, which covers Brands, Startups, and Social Entrepreneurs impacting the...

MEKONG HOMES: PACH’S STORY

Mrs Pach Noeun, is a farmer from Kandal province. As a rural Cambodian, Pach is part of the 80% of national population that lives in rural areas. She works hard and takes pride in her home and employment. However, her ten year old timber home is starting to show signs...

ADDRESSING HOUSING CHALLENGES IN RURAL CAMBODIA

Housing demand in Cambodia is forecasted to be 1.1 million by 2030. However, housing affordability is and will continue to be a major challenge for low income earners especially in countryside where 80% of the Kingdom’s 16 million total population lives....